07
luty
mistrzostwa_dyskowce_pkmd

III Polskie Mistrzostwa Dyskowców Warszawa 2011

Najbardziej rozpoznawalna na świecie, a zarazem największa impreza akwarystyczna organizowana od siedmiu lat przez polskie środowisko akwarystyczne przeszła do historii. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest od samego początku Polski Klub Miłośników Dyskowców, uznawany przez światowe gremia akwarystyczne za jedną z największych i najprężniej działających organizacji tematycznych, zajmujących się dyskowcami i innymi gatunkami ryb z wód Ameryki Południowej. W tym roku Mistrzostwa Dyskowców zorganizowane zostały w nowej formule i towarzyszyło im szereg wydarzeń tematycznych, z których część może w przyszłości znacząco zacząć oddziaływać zarówno na polską jak i światową akwarystykę w dziedzinie pielęgnacji dyskowców.

W ramach omawianej całościowo imprezy można więc było wyodrębnić: •  Konkurs INTERNATIONAL DISCUS CHAMPIONSHIPS, czyli otwarte zawody, w których wybrane dyskowce zaprezentowali w 151 zbiornikach konkursowych akwaryści z HOLANDII, NIEMIEC, POLSKI, ROSJI, SŁOWACJI, SZWECJI i UKRAINY. •  III POLSKIE MISTRZOSTWA DYSKOWCÓW, w ramach których oceniane były jedynie dyskowce prezentowane przez polskich akwarystów lub polskie hodowle, co umożliwiło wyłonienie z pośród nich zwycięzców w poszczególnych grupach barwnych. •  KONKURS „PBC”, czyli dyskowców biało–czerwonych – grupy barwnej wyodrębnianej jedynie w Polsce na Mistrzostwach. Tak ubarwione dyskowce były już dodatkowo oceniane na II Polskich Mistrzostwach Dyskowców, ale w 2011 roku konkurs ten zyskał nowy wymiar. Od tego roku jest on organizowany jako MEMORIAŁ IMIENIA ANDRZEJA OGRODNIKA i poświęcony pamięci tego znakomitego polskiego akwarysty, będącego zarazem założycielem fi rmy Tropical. •  MIĘDZYNARODOWY KONGRES KLUBÓW DYSKOWCÓW I SĘDZIÓW RYB Z RODZAJU SYMPHYSODON, w którym wzięli udział wydelegowani członkowie zarządów klubów zajmujących się pielęgnacją dyskowców z ANGLII, HOLANDII, MALEZJI, POLSKI, SINGAPURU, SZWECJI i TURCJI, a także sędzia z ROSJI. •  SYMPOZJUM AKWARYSTYCZNE, w ramach którego swoimi doświadczeniami dzielili się na prelekcjach z zainteresowanymi wybrani specjaliści z MALEZJI, POLSKI i SINGAPURU.
WARTO PODZIĘKOWAĆ SPONSOROM Już dotychczasowe zaprezentowanie zakresu omawianej imprezy dowodzi, że jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, któremu żadna społecznie działająca organizacja akwarystyczna w Polsce typu „non profi t” nie jest w stanie sprostać. Z tego też względu pomoc w postaci sponsoringu nabiera w tym wypadku niecodziennego wymiaru. W tym miejscu należy podkreślić, że bez pomocy i fi nansowego wsparcia takich fi rm jak: TELEWIZJA INTERNETOWA FAUNA PLANET TV, AQUAEL, DIVERSA, TROPICAL, a także miesięcznika NASZE AKWARIUM, czyli sponsorów Mistrzostw, zorganizowanie ich na omawianą skalę nie było by możliwe. Profesjonalne działania ze strony stowarzyszenia w połączeniu ze zrozumieniem jakim wykazali się sponsorzy, zaowocowały nadzwyczaj udanym przedsięwzięciem akwarystycznym, o którym zagraniczni goście rozpisują się obecnie na zagranicznych forach akwarystycznych i międzynarodowych portalach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że zarząd pkmd w trakcie uroczystej ceremonii ogłaszania wyników uhonorował na wstępie wspomnianych sponsorów dyplomami, pamiątkowymi statuetkami i okolicznościowymi medalami.

PRZYGOTOWANIE MISTRZOSTW OD KUCHNI Nikogo nie trzeba raczej przekonywać, że tak ogromne przedsięwzięcie, jakim są Mistrzostwa Dyskowców poprzedzone być musi wielomiesięcznymi przygotowaniami. Zadaniu temu musieli sprostać członkowie polskiego klubu miłośników dyskowców, z których – co warte podkreślenia – żaden w codziennym życiu nie zajmuje się organizowaniem takich imprez. Łącznie zaangażowało się w całe przedsięwzięcie ponad 50 członków pkmd, a ich prace poprzedziły rozmowy członków zarządu ze sponsorami. Na samym początku niezbędne stało się kompleksowe opracowanie wszelkich projektów grafi cznych, tak by stworzyły one spójną całość. Zadania tego podjął się Wojciech GRZEGORZYCA. Stworzone przez niego projekty były następnie umieszczane w Internecie. Prace te koordynował Zbigniew HUDOBSKI. Część projektów grafi cznych (dyplomy, tła na akwaria konkursowe, druki specjalistyczne itp.) otrzymała Małgorzata STEFKO, która zadbała, by zostały one właściwie wydrukowane w jej poznańskiej drukarni. Marek SZYMANIAK w podwarszawskich Ząbkach wykonał model dyskowca, który potem pojawił się na medalach Mistrzostw, nad wykonaniem których czuwał Marcin WILK w Częstochowie. Marek WIDUR zadbał o projekty i wykonanie statuetek, które otrzymali potem wraz z medalami zwycięzcy konkursu. W tym czasie niezbędne stało się także zarezerwowanie na okres przygotowań i przeprowadzenia Mistrzostw miejsc hotelowych w Warszawie, i fakt ten został zabezpieczony odpowiednimi umowami. Im bliżej imprezy, tym prac przybywało. Między innymi grupa członków pkmd zjechała wyznaczonego dnia do centralnego magazynu pkmd znajdującego się w pobliżu Wadowic, by pod nadzorem skarbnika pkmd – Mirosława ŻAKA – dokonać wyboru i przeglądu niezbędnego w czasie Mistrzostw sprzętu akwarystycznego. Wymyto akwaria konkursowe oraz dobrano fi ltry i grzałki, które następnie umieszczono na paletach, tak by były gotowe do przetransportowania. Trwała też realizacja nowej ekspozycji dekoracyjnej, wykonywanej przez Tomasza ULERA, Marka SZYMANIAKA i Rafała MAMĄTOWA. Zaczęto też w magazynie pkmd przygotowywać niezbędne w takim wypadku ponad 20 000 litrów specjalnie uzdatnionej wody dla dyskowców, nad czym czuwał wspomniany już Mirosław Żak. rada sędziowska pkmd wytypowała sędziów, którzy mieli oceniać dyskowce w czasie imprezy i zaproszenia do nich zostały rozesłane po całym świecie przez sekretarza pkmd – Marka Widura. W tym czasie Barbara BOGDAŃSKA czuwała, by każdy akwarysta na świecie, który pielęgnuje dyskowce dowiedział się o warszawskiej imprezie.
pkmd_warszawa_dyskowce

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Chociaż same Mistrzostwa rozpoczynały się oceną sędziowską w dniu 29 września, to już w dniach 23 i 24.09 rozpoczęto w magazynie pkmd załadunek uprzednio przygotowanej wody, akwariów konkursowych i dekoracyjnych, wyposażenia akwariów, regałów i innych akcesoriów na dwa TIR–y. Zadanie to nadzorował Mirosław Żak. Wypełnione po dach ruszyły do Warszawy, by dotrzeć na miejsce imprezy w poniedziałek rano. Rano, 26 września przybyło też na halę ekspozycyjną przy ul. Marsa w Warszawie, pierwszych 15 członków pkmd. Jechali oni z różnych, często bardzo odległych od stolicy miejsc Polski. Ich zadaniem było w pierwszym rzędzie rozładowanie przybyłych na miejsce samochodów, a następnie skręcenie stelaży, ustawienie na nich zbiorników konkursowych i zalanie ich wodą, po uprzednim umieszczeniu w akwariach fi ltrów i grzałek. Kolejnego dnia, czyli 27.09. przybyła rano kolejna grupa członków pkmd i włączyła się do pracy. Ich zadaniem było ostateczne przygotowanie zbiorników konkursowych do Mistrzostw, a także przygotowanie szeregu akwariów dekoracyjnych o dużej pojemności. Wieczorem cała ekspozycja była prawie gotowa, tak, że na kolejny dzień pozostały już do wykonania jedynie zabiegi kosmetyczne. W dniu 28.09. od samego rana rozpoczęło się przyjmowanie dyskowców konkursowych i prace te bardzo sprawnie nadzorował Tomasz BOROWSKI. Wyodrębniono też ekipy, które odbierały przylatujących na lotnisko Okęcie lub wysiadających na Dworcu Centralnym zagranicznych sędziów, delegatów na kongres, a także innych akwarystów, którzy mieli uczestniczyć w Mistrzostwach. Ekipami tymi kierowała Barbara Bogdańska i Maciej DZIEDZIC. Goście lokowani byli w hotelu, a potem przewożeni na halę wystawienniczą. Tego dnia wieczorem, członkowie pkmd byli w zasadzie gotowi do rozpoczęcia Mistrzostw.
OCENA SĘDZIOWSKA 29 września, od samego rana uruchomione zostało biuro mistrzostw pod kierownictwem Marcina Wilka i Wojciecha Grzegorzycy.
O godzinie 12 rozpoczęła się odprawa sędziowska. W skład jury weszli:  1.  Andrzej SIENIAWSKI  – polska – Przewodniczący Komisji Sędziowskiej,  2. Cuneyt BIROL  – turcja  – członek,  3. Heiko BLEHER  – niemcy  – członek,  4. Maciej DZIEDZIC  – polska  – członek,  5. Siergiej GORIUSZKIN – rosja  – członek, 6. Beata JARKA  – polska  – członek,  7. Marek MARCINKIEWICZ  – polska  – członek, 8. Andrew SOH  – singapur  – członek,  9. Jeff rey TAN  – malezja  – członek,  10. Izabela WILK  – polska  – członek, 11. Bosse QUIDING  – szwecja  – członek.
Doświadczeni sędziowie już około godz. 18.30 uporali się z ocenianiem ryb i przekazali karty sędziowskie do biura Mistrzostw. Tam rozpoczęła się gorączkowa praca, która trwała do późnych godzin nocnych. Niewątpliwie, porównując ilość sędziów oceniających ryby w Polsce z innymi tego rodzaju konkursami na Świecie, dziwić może tak duża ilość sędziów. Jest to jednak celowe działania Rady Sędziowskiej pkmd, która dba, by w każdym wypadku została zachowana zasada bezstronności. Przy takiej ilości sędziów i fakcie, że najwyższa i najniższa ocena zostaje odrzucona, możliwość jakichkolwiek „manewrów” staje się niemożliwa. Rozwiązanie to bardzo podobało się zagranicznym gościom, co podkreślali na każdym kroku. W czasie, kiedy opracowywane były wyniki, członkowie pkmd i zagraniczni goście zebrali się na sali konferencyjnej w hotelu na integracji, połączonej z uroczystą kolacją.
pkmd_warszawa_dyskowce_sedziowie

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KLUBÓW DYSKOWCÓW I SĘDZIÓW RYB Z RODZAJU SYMPHYSODON Na to szczególnie ważne w programie całej imprezy wydarzenie, członkowie pkmd czekali z niecierpliwością. Jak już wspomniano, wzięli w nim udział wydelegowani członkowie zarządów klubów zajmujących się pielęgnacją dyskowców z ANGLII, HOLANDII, MALEZJI, SINGAPURU, SZWECJI i TURCJI, a także sędzia z ROSJI. W skład polskiej delegacji weszli: Andrzej SIENIAWSKI, który przewodniczył obradom, Barbara BOGDAŃSKA, Maciej DZIEDZIC, Zbigniew HUDOBSKI i Marek WIDUR. Zebrani bardzo pozytywnie ocenili organizację i przebieg Mistrzostw, podkreślając ich perfekcyjne przygotowanie. Z przedstawionych ocen wynikało, że polski konkurs, po zlikwidowaniu konkursu dyskowców w Duisburgu stał się największą imprezą tego typu w Europie.
Nie to jednak było najważniejsze, gdyż głównie dyskutowano nad przyszłością tego rodzaju imprez na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem ich skoordynowania, dzięki czemu stało by się w przyszłości możliwe organizowanie mistrzostw świata oraz mistrzostw europy. Zebrani jednogłośnie uchwalili, że podejmą starania by utworzyć światową federację klubów akwarystycznych zajmujących się pielęgnacją dyskowców, a wszystkie biorące w kongresie kluby staną się członkami założycielami. Strona polska została jednocześnie zobligowana do opracowania projektu protokołu końcowego, który zostanie przesłany do konsultacji wszystkim umawiającym się stronom.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA MISTRZOSTWACH W POLSCE. Od pierwszych Mistrzostw Dyskowców zorganizowanych w Polsce w 2006 roku, Zarząd Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców stanął na stanowisku, że każdy uczestnik Mistrzostw winien być odpowiednio uhonorowany. Na podkreślenie zasługuje fakt, że takie rozwiązanie stanowi jak do tej pory ewenement na skalę światową, gdyż w innych konkursach na Świecie, nagradzani są jedynie zwycięzcy poszczególnych grup barwnych i zwycięzcy w klasyfi kacji generalnej. Organizatorzy całkowicie zapominają przy tym o pozostałych uczestnikach. W Polsce, każdy akwarysta, który zaprezentuje dyskowca na Mistrzostwach otrzymuje dyplom i pamiątkowy medal, co niewątpliwie staje się dla niego miłym podarunkiem. Statuetkami, a także medalami w kolorze złotym, srebrnym i brązowym oraz dyplomami honorowani są za to honorowani akwaryści zajmujący trzy kolejne miejsca w poszczególnych grupach barwnych i zwycięzcy w klasyfi kacji generalnej. Przyjęto przy tym zasadę, że wspomnianymi statuetkami i medalami nagradzani są zwycięzcy International Discus Championships i jest to konkurs wiodący w stosunku do III Mistrzostw Polski, gdzie oceniane są ryby jedynie polskich akwarystów.

ZWYCIĘZCY INTERNATIONAL DISCUS CHAMPIONSHIPS – WARSZAWA 2011 W KLASYFIKACJI GENERALNEJ BEST OF SHOW 1 i 2 miejsce zajął: Tony TAN & Jason WU z Holandii, 3 miejsce zajął: Jozef MINĆAK ze Słowacji,
NAJLEPSZYMI HODOWCAMI DZIKICH DYSKOWCÓW WG ŁACZNEJ PUNKTACJI SĘDZIOWSKIEJ ZOSTALI WYSTAWCY: 1  miejsce zajął: Andrzej NOWICKI –hod. „Superdiscus” – Polska, z notą za jedną rybę w wysokości 584 pkt. 2   miejsce zajął: Artur KAWECKI, Piotr SMOLEŃ – hod. „Crystal Discus” – Polska, z notą za jedną rybę w wysokości 582 pkt. 3  miejsce zajął: Artur KAWECKI, Piotr SMOLEŃ – hod. „Crystal Discus” – Polska, z notą za jedną rybę w wysokości 556 pkt.
Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że choć nieco niżej punktowane dzikie dyskowce zaprezentowane przez Romana HADZIEWICZA znalazły się „na pudle” 5 razy.
ZWYCIĘZCY III POLSKICH MISTRZOSTW DYSKOWCÓW – WARSZAWA 2011. W KLASYFIKACJI GENERALNEJ TYTUŁ: generalnego mistrza polski zdobył: Krzysztof KLUCZKA, Sebastian PUSTELNIK „Discus Vital” generalnego v–ce mistrza polski zdobył: Andrzej NOWICKI „Superdiscus” generalnego drugiego v–ce mistrza polski zdobył: Janusz ZAJONZ
NAJLEPSZYM HODOWCĄ DZIKICH DYSKOWCÓW ZOSTAŁ: W GRUPIE BARWNEJ A – HECKEL Tytuł mistrza polski zdobył Roman HADZIEWICZ – śr. pkt. 69,25 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Andrzej NOWICKI – hodowla Superdiscus – śr. pkt. 67,50 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Marek SZYMANIAK – śr. pkt. 67,13
W GRUPIE BARWNEJ B – BROWN (brązowe) Tytuł mistrza polski zdobył Andrzej NOWICKI – hod. „Superdiscus” – śr. pkt. 73,00 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Artur KAWECKI, Piotr SMOLEŃ – hod. „Crystal Discus” – śr. pkt. 72,75 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Marek WIDUR – śr. pkt. 66,25
W GRUPIE BARWNEJ C – BLUE (niebieskie) Tytuł mistrza polski zdobył Roman HADZIEWICZ – śr. pkt. 67,63 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Tomasz ULER – śr. pkt. 62,75 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski nie został przyznany.
W GRUPIE BARWNEJ D – GREEN (zielone) Tytuł mistrza polski zdobył Roman HADZIEWICZ – śr. pkt. 66,63 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Andrzej NOWICKI – hod. Superdiscus – śr. pkt. 63,25
Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobyła Barbara BOGDAŃSKA – śr. pkt. 62,13
NAJLEPSZYM HODOWCĄ DYSKOWCÓW W GRUPIE HODOWLANYCH ZOSTAŁ: W GRUPIE BARWNEJ E – STRIPED TURQUOISE (turkusowe z wzorem) Tytuł mistrza polski zdobył Artur KAWECKI, Piotr SMOLEŃ – hod. „Crystal Discus” – śr. pkt. 71,50 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Andrzej NOWICKI – hodowla Superdiscus – śr. pkt. 67,38 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Krzysztof KLUCZKA, Sebastian PUSTELNIK hod. „Discus Vital” – śr. pkt. 67,13
W GRUPIE BARWNEJ F – SOLID DISCUS (gładkie) Tytuł mistrza polski zdobył Andrzej NOWICKI – hodowla Superdiscus – śr. pkt. 75,50 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Zygmunt WOJTASIK – śr. pkt. 62,00 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Grzegorz MIERZEJEWSKI – śr. pkt. 61,75
W GRUPIE BARWNEJ G – PATTERN (wzorzyste) Tytuł mistrza polski zdobył Krzysztof KLUCZKA, Sebastian PUSTELNIK hod. „Discus Vital” – śr. pkt. 76,13 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Andrzej NOWICKI – hod. Superdiscus – śr. pkt. 71,88 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Grzegorz MIERZEJEWSKI– śr. pkt. 61,50
W GRUPIE BARWNEJ H – SPOTTED (kropkowane) Tytuł mistrza polski zdobył Mirosław ŻAK – śr. pkt. 73,00 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Artur KAWECKI, Piotr SMOLEŃ – hod. „Crystal Discus” – śr. pkt. 72,75 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Grzegorz MIERZEJEWSKI– śr. pkt. 61,25
W GRUPIE BARWNEJ I – ALBINO (dyskowce albinotyczne) Tytuł mistrza polski zdobył Tomasz ULER – śr. pkt. 67,50 Tytuł v–ce mistrza polski i drugiego v–ce mistrza polski nie został przyznany.
W GRUPIE BARWNEJ J – UNCLASSIFIE (nie klasyfi kowalne) Tytuł mistrza polski zdobył Artur KAWECKI, Piotr SMOLEŃ – hod. „Crystal Discus” – śr. pkt. 71,00 Tytuł v–ce mistrza polski zdobył Grzegorz KACZOROWSKI – śr. pkt. 69,13 Tytuł drugiego v–ce mistrza polski zdobył Jacek NIGLUS – śr. pkt. 67,50
Warto przy tym wspomnieć, że Andrzej NOWICKI po ceremonii ogłoszenia wyników, został w trakcie Mistrzostw uhonorowany nagrodą specjalną – statuetką – za opracowanie metody rozmnażania w akwariach dyskowców z gatunku symphysodon discus – popularnie nazywanych Heckelami.
klub_pkmd_zawodnicy.