Statut PKMD

STATUT POLSKIEGO KLUBU MIŁOŚNIKÓW DYSKOWCÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polski Klub Miłośników Dyskowców” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Klubem” lub w skrócie „PKMD”.
§ 2

1.     Klub jest organizacją społeczną, powołaną w celu popularyzowania hodowli w akwariach ryb z rodzaju Symphysodon, zwanych dalej dyskowcami, jak też innych ryb pochodzących z wód Ameryki Południowej.

2.     Klub umożliwia wszystkim zainteresowanym wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy specjalistycznej związanej z pielęgnacją ryb. Organizuje imprezy popularyzujące akwarystykę, a także nawiązuje kontakty z innymi organizacjami akwarystycznymi w Polsce, jak i poza jej granicami.

§ 3

1.     Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

2.     Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych.
§ 4
Klub działa na podstawie niniejszego statutu, a w szczególności przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 5

Klub opiera głównie swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, w razie konieczności, Klub może powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, oraz innych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
§ 7

1.     Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Siedzibą jest miasto Kraków.

§ 8

Klub posiada własne odznaki organizacyjne oraz honorowe, używa pieczęci i własnego logo, które stanowią jego dobra osobiste. Mogą być one używane przez jego członków lub przez inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd PKMD.

§ 9

Czas działania Klubu jest nieokreślony.

Rozdział 2.
Cele i sposoby realizacji
§ 10

Celem działalności Klubu jest rozwijanie wśród członków umiejętności i wiedzy w zakresie hodowli ryb akwariowych oraz świadomości ekologicznej we wszystkich jej dziedzinach, a w szczególności:

1.     Zrzeszanie akwarystów i sympatyków ryb występujących na terenie Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Symphysodon;

2.     Rozwijanie wzajemnych kontaktów pomiędzy akwarystami;

3.     Popularyzację pielęgnacji ryb wywodzących się z wód Ameryki Południowej, a zwłaszcza rodzaju Symphysodon;

4.     Popularyzowanie historii akwarystyki krajowej jak i zagranicznej;

5.     Współpracę z organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami i wydawnictwami w zakresie akwarystyki;

6.     Udzielanie porad związanych z eksploatacją i budową urządzeń przeznaczonych do, akwariów, a także dotyczących pielęgnacji ryb

7.     Utrzymywanie kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami innych organizacji akwarystycznych krajowych jak i zagranicznych, w celu zapewnienia Klubowi jak najlepszego dostępu do informacji na wszelkie tematy związane z działalnością akwarystyczną

8.     Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury akwarystycznej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz jej propagowania

9.     Organizowanie imprez, mających na celu propagowanie szeroko pojętej akwarystyki (wystawy, konkursy, zloty, zjazdy, szkolenia)

10.  Podejmowanie współpracy ze szkołami i młodzieżą, w celu propagowania akwarystyki.

§ 11

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków, realizując swoje cele poprzez:

1.     Prowadzenie strony WWW, popularyzującej pielęgnację dyskowców;

2.     Propagowanie Klubu, za pośrednictwem organizowanych imprez (pokazy, wystawy, konkursy, oraz spotkania i sympozja), które związane są z zainteresowaniami akwarystycznymi członków, a także, udzielanie członkom pomocy w uzasadnionych przypadkach

3.     Przyznawanie nagród i wyróżnień ustanowionych przez Klub, za osiągnięcia w dziedzinie hodowli ryb, jak i inne, mające bezpośredni związek z działalnością akwarystyczną

4.     Prowadzenie testów sprzętu akwarystycznego, pokarmów, odczynników i odkażalników stosowanych w akwarystyce

5.     Promocję Klubu oraz innych organizacji akwarystycznych

6.     Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami firm produkujących wyroby dla celów akwarystycznych

7.     Uczestniczenie w zlotach, zjazdach, sympozjach i innych imprezach, organizowanych przez inne organizacje akwarystyczne

8.     Prowadzenie szkoleń akwarystycznych

9.     Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie szeroko pojmowanej kultury akwarystycznej, a także określanie zasad etyki akwarystycznej oraz egzekwowanie jej przestrzegania od członków

10.  Dokumentowanie dorobku członków Klubu

11.  Inne formy realizacji celów statutowych Klubu, przyjęte przez Zarząd PKMD – w ramach jego uprawnień

Rozdział 3
Członkowie Klubu oraz ich prawa i obowiązki.
§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.     Zwyczajnych,

2.     Młodzieżowych,

3.     Wspierających,

4.     Honorowych.
§ 13

1.     Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec
mieszkający na terenie RP, który ukończył 18 lat, złożył podpisaną
przez siebie deklarację członkowską, uiścił obowiązujące opłaty członkowskie i został przez Zarząd przyjęty.
§ 14
Członek ma prawo:

1.      Brać czynny udział w działalności Klubu;

2.     Głosować, wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu na zasadach określonych w niniejszym Statucie. Uprawnienie to, nie ma zastosowania wobec osób wymienionych w §16 i §18 niniejszego Statutu

3.     Uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez PKMD, zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd.

4.     Wysuwać postulaty i składać wnioski do właściwych władz klubowych, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać swoje poglądy

5.     Występować do Władz Klubu o wyjaśnienia na temat działalności PKMD, oraz oczekiwać uzasadnień podejmowanych przez nie decyzji,

6.      Nosić odznaki klubowe i legitymację, zgodnie z ustalonymi zasadami, a także reprezentować PKMD na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
Członek ma obowiązek:

1.     Przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów

2.      Sumiennie wykonywać obowiązki, które zostały mu powierzone przez władze PKMD

3.     Ochraniać mienie Klubu, jako wspólne dobro jego członków

4.     Opłacać regularnie składki członkowskie oraz inne należności obowiązujące w Klubie z częstotliwością i w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nieuiszczenie bieżącej składki powoduje zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 16
Członkiem młodzieżowym może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem dostarczenia Władzom Stowarzyszenia pisemnej zgody jej prawnych opiekunów, uiściła obowiązujące opłaty członkowskie i została przez Zarząd przyjęta.
§ 17

1.     Członkowie młodzieżowi mają możliwość działania w specjalnie powołanych do tego celu sekcjach, pod nadzorem doświadczonych akwarystów oraz obowiązek brania udziału w pracach Klubu.

2.      O powstaniu sekcji młodzieżowej, decyduje Zarząd PKMD.

3.     Członkowie młodzieżowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 18

1.     Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością merytoryczną PKMD, która zadeklaruje poparcie materialne na rzecz Klubu i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Klubu.

2.     Członek wspierający może działać za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3.     Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zjeździe lub Zebraniu, członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.

4.     Członek wspierający zwolniony jest od świadczeń członkowskich.
§ 19

1.     Członkami honorowymi, mogą być obywatele polscy oraz obywatele innych państw.

2.     Członkostwo honorowe nadaje Zarząd PKMD, na wniosek członków Klubu.

3.     członkostwa honorowego pozbawia Zarząd PKMD, na wniosek członków Klubu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

4.     Członek honorowy posiada wszelkie przewidziane Statutem przywileje członka zwyczajnego i zwolniony jest od świadczeń członkowskich.
§ 20
Członek Klubu naruszający obowiązki określone w §15 niniejszego Statutu, jak i regulaminów opracowanych na podstawie niniejszego Statutu, może być ukarany przez Zarząd PKMD jedną z następujących kar:

1.     Upomnieniem

2.     Naganą z ostrzeżeniem

3.     Częściowym ograniczeniem uprawnień członka na okres do 1 roku

4.     Zawieszeniem w prawach członka

5.     Wykluczeniem z Klubu.
§ 21
Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona z PKMD, może nastąpić po upływie 2 lat od daty wykluczenia.
§ 22

1.      Członkowi Klubu ukaranemu przez Zarząd PKMD jedną z kar wymienionych w §20 przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Sądu Koleżeńskiego.

2.      Członkowi Klubu ukaranemu przez Sąd Koleżeński jedną z kar wymienionych w §20 przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PKMD.

3.     Odwołanie od decyzji o karze, w formie pisemnej, winno być złożone w terminie 30 dni, od daty ogłoszenia kary.
§ 23
Członkostwo w PKMD ustaje na skutek:

1.     Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi PKMD

2.     Skreślenia z powodu nieopłacenia składki członkowskiej do końca I półrocza danego roku kalendarzowego, za wyjątkiem przypadków, które na pisemny wniosek zainteresowanego członka, Zarząd PKMD uzna za zwłokę usprawiedliwioną

3.      Wykluczenia na podstawie orzeczonej kary zgodnie z § 20 pkt 5, przez Zarząd PKMD

4.     Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia skład i uprawnienia.
§ 24

Władzami PKMD są:

1.     Walne Zebranie

2.     Zarząd

3.     Komisja Rewizyjna, pełniąca zarazem funkcję Sądu Koleżeńskiego.
§ 25

1.     Kadencja Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2.     W czasie trwania kadencji, Zarząd kieruje i organizuje pracę w stowarzyszeniu celem realizacji zadań statutowych, a także opracowują niezbędne regulaminy.

3.     Komisja Rewizyjna, przynajmniej raz w roku kontroluje pracę Zarządu, pod kątem zgodności wydanych zarządzeń i uchwał z uchwałami Walnego Zebrania.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosowania.

§ 26

1.     W razie, gdy któryś z członków władz, określonych w §25 pkt 2 i 3, zrezygnował lub nie może dalej pełnić swojej funkcji, Zarząd powołuje na jego miejsce, w trakcie trwania kadencji, na drodze uchwały, nowego członka.

2.     Wybory do wszelkich władz PKMD, odbywają się w głosowaniu jawnym. Obowiązuje zwykła większość głosów.

3.     Nowo wybrany Zarząd, konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym.

§ 27
1.     Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą PKMD. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Klubu, posiadający prawo głosu. Każdy członek posiada jeden głos.

2.     Do zadań Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) uchwalanie i zmiana statutu Stowarzyszenia
b) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia
c) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
d) ustalanie strategicznych założeń programowych działalności Stowarzyszenia
e) rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań członków Stowarzyszenia
f) rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
Walne Zebranie PKMD może się odbywać w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§ 29

1.      Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 3 lata, jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w terminie przypadającym na koniec trwania jego kadencji.

2.     W czasie jego trwania, Zarząd zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia sprawozdania ze swej działalności w celu otrzymania absolutorium.

3.     W trakcie trwania Walnego Zebrania, przeprowadzane są obowiązkowo nowe wybory do Władz PKMD z uwagi na kończącą się kadencję działającego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4.      Ustępujący Zarząd, jest obowiązany działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

5.     Członkowie władz, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz w następnej kadencji.
§ 30
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej, co najmniej 30 dni przed terminem zebrania

§ 31

1.     Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z momentem ich podjęcia, oprócz zmian w Statucie, które wchodzą w życie z dniem wydania postanowienia

Sądu.
§ 32

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:

1.      na podstawie własnej uchwały

2.     na wniosek Komisji Rewizyjnej

3.     na wniosek 1/4 liczby członków.
§ 33

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

2.      Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie przewidziane w § 32 nie później, niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.
§ 34
Uchwały i postanowienia Walnego Zebrania PKMD, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wyjątek stanowią uchwały opisane w § 46 i § 47 niniejszego statutu.
§ 35

Zarząd PKMD składa się z:
– Prezesa;
– Zastępcy Prezesa;
– Sekretarza;
– Skarbnika;
– Członków, w liczbie dwóch.
§ 36

1.     W czasie swej kadencji, Zarząd PKMD, realizuje uchwały Walnego Zebrania i kieruje pracą PKMD opracowując:
– uchwały;
– zarządzenia;
– regulaminy.

2.     Powyższe uregulowania zapadają w głosowaniu jawnym, przy zwykłej większości głosów. W razie równo rozkładających się głosów, decyduje głos prezesa. Uchwały prawomocne podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów wszystkich członków Zarządu. W razie równo rozkładających się głosów, decyduje głos prezesa.

3.     Do zadań Zarządu w szczególności należy:
a) nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania
b) ustalanie planów pracy Stowarzyszenia
c) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz
d) kierowanie gospodarką finansową Stowarzyszenia
e) nakładanie na członków Stowarzyszenia kar wymienionych w § 20 niniejszego statutu.
f) opracowywanie uchwał, zarządzeń i regulaminów.

§ 37
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia pełniącym zarazem funkcję Sądu Koleżeńskiego. Komisja Rewizyjna liczy 5 członków, składając się z:
– Przewodniczącego;
– Zastępcy Przewodniczącego;
– Członków, w liczbie trzech.
Komisja Rewizyjna sprawuje w szczególności kontrolę w zakresie :
a) przestrzegania przez członków i władze Stowarzyszenia przepisów postanowień niniejszego statutu.
b) realizacji programu Stowarzyszenia.
c) działalności gospodarczo-finansowej i majątkowej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna podejmuje prawomocne uchwały w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów wszystkich członków Komisji w przypadku równej ilości głosów głos Przewodniczącego jest decydujący.
§ 38
Sądem Koleżeńskim kieruje Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powołując każdorazowo w skład sądu dwie osoby z pośród członków Komisji Rewizyjnej.
§ 39

1.     Sąd Koleżeński jest niezawisły i rozpatruje wszystkie sprawy skierowane do rozpatrzenia przez Władze PKMD i członków PKMD. Jego orzeczenia są wiążące od chwili wydania postanowienia i nie wstrzymuje ich zaskarżenie.

2.     Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są zaskarżalne i rozpatruje je najbliższe Walne Zebranie PKMD.

3.     Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stają się prawomocne po upływie 30 dni od daty ogłoszenia kary, jeżeli członek Stowarzyszenia nie wniósł w formie pisemnej odwołania do Walnego Zebrania.

Rozdział 5
Majątek i Fundusze.
§ 40

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 41

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

1.     Składek członkowskich,

2.     Darowizn, spadków, zapisów,

3.     Dotacji i ofiarności publicznej.

4.     Wpływy z działalności statutowej.
§ 42
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie PKMD.
§ 43
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku PKMD podejmuje Zarząd.
§ 44
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, a w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6
Zmiany Statutu i rozwiązanie PKMD

§ 45
Propozycje zmian statutu i rozwiązania się PKMD muszą być zamieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu PKMD, podawanym do wiadomości członków, co najmniej 30 dni przed terminem tego Zebrania.

§ 46
Zmiany statutu i uchwały Walnego Zjazdu PKMD, winny być powzięte większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie i co najmniej 2/3 głosów członków obecnych w terminie drugim. Za drugi termin uważa się ten sam dzień, w którym zostało wyznaczone Walne Zebranie PKMD, z tą różnicą, że jego rozpoczęcie przesunięte zostaje o dwie godziny, w stosunku do pierwotnej pory.
§ 47

1.     Rozwiązanie się PKMD może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2.     W razie braku quorum uchwała może być powzięta w drugim terminie, zgodnie z zasadami określonymi w § 46

3.     W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu się PKMD, Walne Zgromadzenie wyznacza cel, na który przeznacza się majątek zlikwidowanego stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi, przeprowadzi likwidację PKMD.