Regulamin sędziowski PKMD

Regulamin sędziowski PKMD.

 

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

& 1.

 Tytuł „Sędzia PKMD” nabywany jest w drodze mianowania i nadawany członkowi Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców na wniosek Kolegium Sędziowskiego przez Zarząd PKMD, po pomyślnie odbytym cyklu szkoleniowym i zdanym egzaminie. 

 & 2.

 Przez pojęcie  „Sędzia PKMD” rozumieć należy uprawnienie do oceniania dyskowców na wystawach i konkursach organizowanych przez Polski Klub Miłośników Dyskowców, a także innych imprezach, w których uczestniczy PKMD, względnie na zaproszenie innej organizacji  współpracującej z PKMD. 

& 3. 

Funkcja sędziego PKMD wykonywana jest społecznie i stanowi mandat zaufania publicznego. 

& 4. 

Sędzią PKMD może być jedynie członek Klubu spełniający wymogi § 13 i 19 Statutu PKMD. 

& 5. 

Członek młodzieżowy może uczestniczyć w szkoleniach sędziowskich, lecz egzamin, upoważniający go do  pełnienia tej funkcji składa dopiero po uzyskaniu pełnoletności. 

& 6. 

Do czasu ukonstytuowania się Kolegium Sędziowskiego, wszelkie jego obowiązki wykonywać będzie Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd PKMD. 

& 7. 

Wraz z nadaniem tytułu „Sędzia PKMD”, nowo mianowany sędzia otrzymuje dyplom i legitymację sędziowską wg wzoru, który zatwierdził Zarząd PKMD, składając ustnie przed Kolegium Sędziowskim przyrzeczenie o treści:

„ Ja, …….. świadom nałożonych na mnie obowiązków przyrzekam sumiennie i obiektywnie wykonywać obowiązki sędziego”.

 

& 8. 

Fakt złożenia przyrzeczenia, nowo mianowany sędzia potwierdza własnoręcznym podpisem na stosownym dokumencie. 

 

ROZDZIAŁ 2.

PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIEGO.

 

& 9.

Sędzia w swoich ocenach jest niezawisły. 

& 10. 

Sędzia ma prawo do składania uwag i wniosków, kierując je w drodze pisemnej do Kolegium Sędziowskiego, które ma obowiązek rozpatrzyć je w ciągu 30 dni. 

& 11. 

Podczas oceny ryb, sędzia ma prawo do zdania odrębnego, przy czym swe stanowisko przedstawia na piśmie po zakończeniu oceniania. 

& 12. 

W szczególnych przypadkach  sędziemu realizującemu zlecone przez Zarząd PKMD zadania, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegu. 

& 13. 

Tytuł sędziego, będąc z jednej strony wyróżnieniem nakłada z drugiej obowiązek dzielenia się posiadaną wiedzą z innymi akwarystami pielęgnującymi dyskowce. 

& 14. 

Sędzia musi być dyspozycyjny i jedynie w szczególnych uzasadnionych przypadkach może odmówić oceny ryb, jeśli zostanie do tego zadania wydelegowany przez Zarząd PKMD lub Kolegium Sędziowskie. 

& 15. 

Sędzia ma obowiązek na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia konkursu powiadomić Kolegium Sędziowskie o zamiarze wystawienia na nim własnych ryb. Zawiadomienie to wyklucza go automatycznie z projektowanego składu ekipy sędziowskiej na tej imprezie. 

& 16. 

 1. Nie spełnienie wymogu omówionego w &15 powoduje, że jeśli sędzia został wyznaczony do ekipy sędziowskiej, jego ryby nie zostaną przyjęte na konkurs przez organizatora, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt. 2 & 16. 
 1. W szczególnych przypadkach, na wniosek organizatora, obecny jako uczestnik imprezy sędzia może wejść w skład ekipy sędziowskiej. W tej sytuacji, bez powiadamiania o tym składu sędziowskiego nie ocenia własnych wystawianych ryb lub zgłoszone przez osoby mu bliskie, a na karcie sędziowskiej odnotowuje jedynie: „ryby własne”. 

 

ROZDZIAŁ 3.

CYKL SZKOLENIOWY. 

 & 17. 

Nadanie tytułu „Sędzia PKMD”, poprzedza uchwalony przez zarząd PKMD specjalny cykl szkoleniowy, którego zakończenie warunkuje pomyślne złożenie egzaminu końcowego. 

& 18. 

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Składany jest w formie ustnej i pisemnej przed Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Kolegium Sędziowskie. 

& 19. 

W przypadku nie zdania egzaminu końcowego, szkolącemu przysługuje prawo ponownego przystąpienia do egzaminu, z zastrzeżeniem, że kolejny egzamin nie może być wyznaczony w czasie krótszym niż 6 miesięcy. 

& 20. 

Szkolący się może przystąpić do egzaminu końcowego jedynie dwa razy. 

& 21. 

Każda decyzja Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczna i egzaminowanemu nie przysługuje od jej decyzji odwołanie. 

 

ROZDZIAŁ 4.

KOLEGIUM SĘDZIOWSKIE.

 

& 22. 

Pracami sędziów kieruje Kolegium Sędziowskie, będące niezawisłym organem w zakresie spraw sędziowskich. Stanowi ono w tym wypadku organ zarządzająco – decyzyjny. W zakresie organizacyjnym podlega ono kontroli Zarządu PKMD, a finansowym Komisji Rewizyjnej PKMD.

 

& 23. 

Kolegium Sędziowskie składa się z trzech sędziów i wybierane jest w głosowaniu jawnym przez wszystkich sędziów. Po wyborze, na posiedzeniu niejawnym, członkowie Kolegium sędziowskiego wybierają przewodniczącego kolegium sędziowskiego. 

& 24. 

Kadencja Kolegium Sędziowskiego trwa 3 lata. Przewiduje się, by pełniący do tej pory funkcje kierownicze sędziowie, ponownie mogli kandydować na pełnione stanowiska. 

& 25. 

Zadaniem Kolegium jest:

 • kierowanie pracą sędziów,
 • gromadzenie materiałów szkoleniowych,
 • prowadzenie szkoleń sędziowskich,
 • rozpatrywanie wniosków sędziów,
 • rozstrzyganie skarg na pracę sędziów składanych przez innych członków PKMD,
 • wyznaczanie składów sędziowskich na wystawy i konkursy,
 • składanie wniosków do Zarządu PKMD o mianowanie sędziami kolejnych członków PKMD, jeśli spełnią oni wymogi regulaminowe,
 • opracowywanie dla Zarządu PKMD rocznych sprawozdań z działalności.

 

ROZDZIAŁ 5.

WYRÓŻNIENIA I KARY.

 

& 26. 

Kolegium Sędziowskie może w przypadku szczególnie wyróżniających się sędziów, występować do Zarządu PKMD z wnioskami o nadanie im wyróżnień organizacyjnych. 

& 27. 

W przypadku organizowania szkoleń na sędziego klasy międzynarodowej, kandydatury rozpatruje i kieruje na tego typu szkolenia Kolegium Sędziowskie. 

& 28. 

W razie ujawnienia faktu omówionego w & 16 pkt 1, Kolegium Sędziowskie może wydać decyzję o zawieszeniu sędziego w prawach i obowiązkach na okres 12 miesięcy, której bieg wykonalności liczy się od momentu ogłoszenia jej na Forum PKMD. Od decyzji przysługuje ukaranemu prawo odwołania się do Zarządu PKMD w ciągu 14 dni od momentu jej ogłoszenia. 

 

 

& 29.

 

 1. W przypadkach rażących zaniedbań lub naruszenia etyki sędziego, Kolegium Sędziowskie może składać do Zarządu PKMD wniosek o odebranie uprawnień sędziowskich.
 2. Uchwałę Zarządu PKMD w sprawie odebranie uprawnień sędziowskich zaintersowany sędzia może w drodze odwołania skierować do Sądu Koleżeńskiego PKMD.
 3. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwołanie. 

& 30. 

Odebranie uprawnień sędziowskich uniemożliwia ukaranemu dożywotnio prawo do ponownego starania się o tę funkcję. 

ROZDZIAŁ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

& 31. 

Zmiany w regulaminie sędziowskim wprowadza Kolegium Sędziowskie a zatwierdza je Zarząd PKMD.