Formularz zgłoszeniowy / entry form

7 Polskie Mistrzostwa Dyskowców – Poznań 2019

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem mistrzostw (kliknij tutaj)

Before completing the form, read the rules of the championships (link)

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zaklasyfikować swoich ryb do poszczególnych grup przygotowaliśmy dla Ciebie obszerny informator (kliknij tutaj)

If you can not classify your fish to individual groups, we have prepared an extensive guide for you (link)

 

Zasady zgłaszania ryb: Jeden wystawca może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 ryb w dowolnych grupach (zgłaszamy je w pierwszej części formularza). Jeśli zgłoszonych zostanie więcej, każda powyżej 5tej ryby zostanie zakwalifikowana jako rezerwowa (zgłaszamy je w drugiej części formularza). Organizator ma możliwość zakwalifikować ryby z listy rezerwowej do konkursu w przypadku braku wystarczającej obsady w poszczególnych grupach. Opłata za każdą rybę zgłoszoną do konkursu wynosi 120 zł. Kwota ta dotyczy pierwszych 5 zgłoszonych ryb. Opłata za każdą rybę rezerwową zakwalifikowaną przez organizatora wynosi 120 zł. Członkom PKMD przysługuje zniżka w wysokości 50% (po 60 zł za pierwsze 5 ryb oraz po 60 zł za pozostałe). Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, na adres poczty elektronicznej zgłaszającego zostanie automatycznie wysłana informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz danymi konta bankowego do dokonania wpłaty. Wpłata przelewem jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wystawienia ryb w konkursie, dlatego też jest bezzwrotna.

Rules for reporting fish: One exhibitor can report up to 5 fish in any of the groups to the competition (we report them in the first part of the form). If more will be reported, each above 5th fish will be qualified as reserve (we report them in the second part of the form). The organizer has the possibility to qualify fish from the reserve list for the competition in the absence of a sufficient cast of fish in individual groups. The fee for each fish submitted for the competition is € 30. This amount applies to the first 5 reported fish. The fee for each reserve fish qualified by the organizer is € 30. Members of the PKMD are entitled to a 50% discount (€ 15 for the first 5 fish and € 15 for the other). After completing and sending the form, the confirmation e-mail will be automatically sent to the e-mail address of the person submitting the application and the bank account details to make the payment. Payment by bank transfer is the final confirmation of the desire to report fish in the competition, which is why it is non-refundable

UWAGA !!!

Tegoroczne mistrzostwa zostały ODWOŁANE. Proszę nie zgłaszać ryb. Wpłacone kwoty zostaną ZWRÓCONE przelewem zwrotnym na konto, z którego zostały wniesione. 

This year’s championship has been CANCELED. Please do not entry fish. The amounts paid will be RETURNED by a return transfer to the account from which they were made.

 

  Imię i nazwisko/name

  Ulica i numer/street and number

  Kod pocztowy/ZIP code

  Miejscowość/City

  Telefon kontaktowy/Phone number

  Kraj/Country

  adres email

  Zgłaszam ryby w grupach (maksymalnie 5 ryb)/I report fish in groups (maximum 5 fish)

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  Zgłaszam rezerwowe ryby w grupach (dowolna ilość)/I report reserve fish in groups (any quantity)

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  ilość/quanity

  Potwierdzam, że Regulamin Mistrzostw jest mi znany i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Polski Klub Miłośników Dyskowców dla celów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu
  I confirm that the Championship Regulations are known to me and I fully accept it. I consent to the processing of my personal data provided in this form by the Polish Club of Discus Lovers (PKMD) for the purposes necessary to carry out the competition