Regulamin mistrzostw Dyskowców

Regulamin

7 Międzynarodowych Mistrzostwa Dyskowców

oraz

7 Polskich Mistrzostw Dyskowców

Poznań 21 – 22 września 2019

 

 

§ 1

7 Międzynarodowe Mistrzostwa Dyskowców oraz 7 Polskie Mistrzostwa Dyskowców z udziałem akwarystów zagranicznych, a także Memoriał PBC  imienia Andrzeja Ogrodnika zwane są w dalszej części Regulaminu Mistrzostwami organizowane są przez stowarzyszenie: Polski Klub Miłośników Dyskowców.  Mistrzostwa mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć zarówno zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni akwaryści krajowi oraz zagraniczni, w oparciu o ustalenia niniejszego regulaminu.

§ 2

Mistrzostwa odbędą się w ramach Targów AQUA&ZOO 21 – 22. 09. 2019r. w hali umiejscowionej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

§ 3

 1. Warunkiem uczestniczenia w Mistrzostwach jest terminowe zgłoszenie ryb z rodzaju Symphysodon organizatorowi na specjalnie opracowanym do tego celu formularzu opublikowanym na stronie internetowej Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców https://pkmd.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2019r., zastosowanie się do zasad określonych w Regulaminie, a także wpłacenie do dnia 20.08.2019r. należnej kwoty pieniężnej za każdą zgłoszoną rybę na konto Organizatora (§ 6 Regulaminu).
 2. Wysokość wszelkich opłat, możliwe zniżki i warunki niezbędne do ich otrzymania omówione zostały w § 5 pkt 1 – 6 Regulaminu.
 3. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PKMD z dnia 9 marca 2019 roku na Mistrzostwa nie będą przyjmowane dzikie dyskowce pochodzące z odłowu, a w razie ich dostarczenia ryby takie będą dyskwalifikowane (brak oceny).

§ 4

 1. Każdy wystawca może zgłosić na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym w jego pierwszej części od 1 do 5 dyskowców w dowolnych grupach, które zostaną przyjęte przez Organizatora na Mistrzostwa. Wystawca otrzyma mailowe potwierdzenie.
 2. Istnieje możliwość, by wystawca zgłosił w drugiej części obowiązującego formularza zgłoszeniowego dodatkową (nieograniczoną) ilość dyskowców w dowolnych grupach barwnych. Ryby te zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Organizator ma możliwość według własnego uznania zakwalifikować ryby z listy rezerwowej do Mistrzostw w przypadku braku wystarczającej obsady w poszczególnych grupach barwnych, o czym powiadomi wystawcę odrębnym mailem.

§ 5

 1. Opłatę w wysokości 120 zł lub 30 euro za każdą rybę zgłoszoną na Mistrzostwa według zasad określonych w §4 pkt. 1 należy uiścić przelewem do dnia 20.08.2019r.
 2. Opłata za każdego zakwalifikowanego przez Organizatora z listy rezerwowej dyskowca według zasad określonych w § 4 pkt. 2 wynosi 120 zł lub 30 euro i należy uiścić ją przelewem do dnia 20.08.2019r. 
 3. W przypadku zgłoszenia ryb przez osobę niezrzeszoną oraz wniesienia opłaty do dnia 20.07.2019r. na konto Organizatora, wystawcy przysługuje rabat w wysokości 20 zł lub 5 euro. W tym wypadku opłata wynosić będzie 100 zł lub 25 euro od każdej ryby zgłoszonej na Mistrzostwa według zasad określonych w § 4 pkt 1 oraz w § 4 pkt 2.
 4. Członkom PKMD legitymującym się przynajmniej rocznym stażem członkowskim i mającym uregulowane składki członkowskie przysługuje zniżka w wysokości 50% za każdą rybę zgłoszoną na Mistrzostwa według zasad określonych w 4 pkt. 1 oraz § 4 pkt. 2 (60 zł lub 15 euro za każdą rybę), jeśli płatność zostanie dokonana przelewem do dnia 20.08.2019r.
 5. W przypadku zgłoszenia ryb przez członka PKMD (legitymującego się przynajmniej rocznym stażem członkowskim i mającym uregulowane składki członkowskie) oraz wniesienia opłaty do dnia 20.07.2019r. na konto Organizatora, wystawcy przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 20 zł lub 5 euro. W tym wypadku opłata wynosić będzie 40 zł lub 10 euro od każdej ryby zgłoszonej na Mistrzostwa
 6. Dopuszcza się za zgodą Organizatora, by członek PKMD uiścił należne opłaty z chwilą dostarczenia ryb na Mistrzostwa, lecz w takim przypadku nie przysługują mu żadne zniżki.
 7. W razie nie dostarczenia ryb na Mistrzostwa wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 6

Opłaty należy uiszczać na adres:

STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW DYSKOWCÓW

ul. KOMANDOSÓW 29

33-334 KRAKÓW

81 1020 1433 0000 1302 0045 6376

 

Proszę podać koniecznie w tytule wpłaty:

kto wpłaca: np. Jan Nowak

adres email, który użyto podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego

czego tyczy się wpłata: Mistrzostwa Dyskowców – opłata za …….. ryb.

Wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wystawienia ryb w konkursie, dlatego też jest bezzwrotna.

§ 7

Organizator zapewnia dla każdego prezentowanego dyskowca zbiornik o pojemności 112 litrów (80x35x45), przykryty pokrywą, oświetlenie jarzeniowe, stałą filtrację wody o parametrach: pH cca 6.6–6.8, Two 15 i temperaturze 28–29°C.

 § 8

Ryby zakwalifikowane do Mistrzostw przyjmowane będą przez Organizatora w dniu 19. 09. 2019 roku w godz. 10:00 – 20:00 oraz w dniu  20. 09. 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00.

 § 9

Ocena dostarczonych na Mistrzostwa dyskowców zostanie przeprowadzona wg zasad które zatwierdziło Kolegium Sędziowskie Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców przez specjalnie powołaną do tego celu komisję sędziowską z udziałem sędziów zagranicznych.

Jej skład ustala organizator w porozumieniu z Kolegium Sędziowskim Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców.

§ 10

Dyskowce oceniane będą w następujących grupach barwnych:

 

„E” – Turkusowe z wzorem, Striped turquoise,

„F” – Turkusowo niebieskie, Solid Turquoise Discus.

„G” – Gładkie czerwone, Solid Red Discus.

„H” – Gładkie, Solid Discus.

„I” – Drobnowzorzyste, Fine Patterned.

„J” – Grubowzorzyste, Coarse Patterned.

„K” – Kropkowane, Spotted.

„L” – Nie klasyfikowalne, Unclassified.

 

Dodatkowy konkurs nie wchodzący w zakres Mistrzostw:

 

„PBC” – Polskie biało-czerwone,

 § 11 

Z wyjątkiem osób wskazanych w § 12 niniejszego Regulaminu, wszyscy akwaryści biorący udział w Mistrzostwach, bez względu na zajęte miejsce, otrzymają medal okolicznościowy oraz specjalny dyplom.

§ 12

Medali okolicznościowych nie otrzymują akwaryści uhonorowani na Mistrzostwach medalami specjalnymi.

§ 13

Miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej premiowane są specjalną statuetką, medalem oraz dyplomem.

§ 14

Zwycięzcy poszczególnych grup barwnych za miejsca 1 – 3 premiowani będą specjalną statuetką, medalem oraz dyplomem.

§ 15

Za organizację Mistrzostw odpowiedzialny jest wyznaczony przez Zarząd PKMD – Komisarz Mistrzostw, który pełni swą funkcję w oparciu o powołane do tego celu Biuro Mistrzostw.

§ 16

Ryby z naturalnego odłowu nie będą przyjmowane na konkursy organizowane w Polsce, a w razie ich wystawienia nie będą podlegać ocenie sędziowskiej.

Ocenie sędziowskiej podlegać będą jedynie dyskowce z grup hodowlanych.

Zażalenia na decyzje podejmowane przez Komisarza Mistrzostw, uczestnik konkursu może składać jedynie w formie pisemnej, w terminie – do czasu zakończenia Mistrzostw. Zażalenia są rozpatrywane w trybie przyspieszonym przez Radę Sędziowską PKMD w trakcie trwania Mistrzostw.

§ 17

Regulamin opracowano i zatwierdzono na podstawie uchwały Kolegium Sędziowskiego PKMD.

 

 

Za Kolegium Sędziowskie PKMD

Andrzej Sieniawski