Regulamin Mistrzostw Żaglowców

REGULAMIN

V INTERNATIONAL PTEROPHYLLUM CHAMPIONSHIP

oraz

V POLSKICH MISTRZOSTW ŻAGLOWCÓW

POZNAŃ 2018

 

 • 1

 

V International Pterophyllum Championship oraz V Polskie Mistrzostwa Żaglowców – Poznań 2018,  zwane dalej Mistrzostwami, organizowane są przez stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców. Mają one charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć zarówno zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni akwaryści krajowi oraz zagraniczni, w oparciu o ustalenia niniejszego regulaminu.

 • 2

 

Mistrzostwa odbędą się w ramach Targów HOBBY w dniach 27–28.10.2018r. w Poznaniu, w hali wystawienniczej MTP.

 • 3

 

Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest terminowe zgłoszenie przez Wystawcę ryb z rodzaju Pterophyllum organizatorowi na specjalnie opracowanym do tego celu formularzu, zgodnie z ustalonymi standardami, a także wpłacenie w oznaczonym czasie ustalonej przez organizatora kwoty pieniężnej.

 

 1. Wystawca ma prawo do wystawienia od 1 do 5 ryb. Uiszcza opłatę w wysokości 40 zł za każdego ze zgłoszonych żaglowców, maksymalnie 5 sztuk. Wystawca może zgłosić więcej ryb, jako ryby rezerwowe, bez dalszych opłat, ale i bez gwarancji, że wystąpią w konkursie. Ryby powyżej 5 sztuk, które zostaną zakwalifikowane przez organizatora do konkursu z listy rezerwowej nie podlegają opłacie. O dodatkowo zakwalifikowanych żaglowcach z listy rezerwowej powiadomi wystawcę Organizator.
 2. W przypadku udziału akwarysty będącego członkiem PKMD, mającego uregulowane składki członkowskie, opłaty za udział i wystawienie od 1 do 5 ryb wynoszą 20 zł za każdego zgłoszonego żaglowca. Kolejne zakwalifikowane przez organizatora do konkursu ryby z listy rezerwowej nie podlegają opłacie.
 3. Opłata konkursowa dla wystawców należących do innych polskich stowarzyszeń akwarystycznych wynosi 40zł, za każdego z 5 żaglowców zgłoszonych do konkursu. W przypadku zastosowania odrębnych uzgodnień pomiędzy Stowarzyszeniami opłata ta wynosi 20zł. Kolejne zakwalifikowane przez organizatora do konkursu ryby z listy rezerwowej zgłoszone przez wystawcę nie podlegają opłacie.
 4. Wpłaty należy uiszczać na konto: PL 81 10201433 00001302 0045 6376, Stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców, ul. Komandosów 29, 33-334 Kraków – z dopiskiem: V Mistrzostwa.

 

 • 4

Ostateczny termin zgłaszania ryb na konkurs, co należy wykonać w oparciu o opracowany do tego celu formularz upływa z dniem 1 października 2018r. Wypełniony formularz należy przesłać w formie załącznika na adres Internetowy: asie1@interia.pl. Istnieje również możliwość wypełnienia formularza na stronie www.pkmd.pl

 • 5

Ocena dostarczonych na konkurs żaglowców rozpocznie się w dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:00 i zostanie przeprowadzona wg zasad opracowanych przez Kolegium Sędziowskie Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców przez specjalnie powołaną do tego celu komisję sędziowską  z udziałem sędziów zagranicznych. Jej skład ustala organizator.

 • 6

Wszyscy akwaryści biorący udział w Mistrzostwach, bez względu na zajęte miejsce, otrzymają medal okolicznościowy, a ponadto dyplom potwierdzający udział w  Mistrzostwach.

 • 7

Medali okolicznościowych nie otrzymują akwaryści uhonorowani na Mistrzostwach medalami specjalnymi.

 • 8

W klasyfikacji generalnej miejsca 1 – 3, zarówno w klasie dzikiej jak i hodowlanej będą premiowane medalem złotym, srebrnym i brązowym, specjalnymi statuetkami oraz dyplomami wg zasad określonych w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

 • 9

Zwycięzcy poszczególnych grup barwnych za miejsca 1 – 3 premiowani będą  medalem złotym, srebrnym i brązowym oraz dyplomami, wg zasad określonych w § 7  niniejszego Regulaminu.

 

 • 10

Żaglowce konkursowe, przyjmowane będą na Mistrzostwa od godz. 12:00 w dniu 25.10.2018 do godz. 12:00 w dniu 26.10.2018. Organizator zapewnia wodę o parametrach około pH 6,8 i Tw 15on, oraz temperaturze 27oC.

 

 • 11

Za organizację Mistrzostw odpowiedzialny jest wyznaczony przez Zarząd PKMD – Komisarz Mistrzostw, który pełni swą funkcję w oparciu o powołane do tego celu Biuro Mistrzostw.

 

 • 12

 

Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom odbędzie się w dniu 28.10.2018. o godz. 12:00.

 

 • 13

 

Likwidacja prezentacji konkursowej, akwariów dekoracyjnych oraz odbiór ryb przewidziane jest od godz. 16:00 w dniu 28.10.2018.

 

 • 14

 

Zażalenia na decyzje podejmowane przez Komisarza Mistrzostw, uczestnik konkursu może składać jedynie w formie pisemnej, w terminie – do czasu zakończenia Mistrzostw. Są one rozpatrywane w trybie przyspieszonym przez Zarząd PKMD. Decyzje podjęte przez Komisję Sędziowską, a także jej oceny są ostateczne.

 

 • 15

 

Regulamin opracowano na podstawie uchwały Zarządu PKMD.

 

Za Zarząd PKMD

Sekretarz

Marcin Wilk

 

Regulations

V International Pterophyllum Championship

as well as

V Polish Pterophyllum Championship

Poznan  2018

 

 

. § 1

V International Pterophyllum Championship as well as the V Polish Pterophyllum Championship – Poznań 2018,  called further the Championship, organized by the association: Polish Club of Discus Lovers.  The Championship have an open character. All aquarists can participate; affiliated and not affiliated, domestic as well as foreign, basing on principles of this Regulations .

 • 2

The championship will take place during HOBBY Fair on the  27.10 – 28.1018 in Poznan, at the MTP Exhibition Halls.

 

 • 3

The main condition of participation in the Championship is entering fish of the Pterophyllum genus to the organizer on an special entry form by the deadline, according to the standards set by the organizer, together with an entry fee payment of 40 PLN for each fish payable to

81 102 01433 00001302 0045 6376;  Stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców; ul. Komandosów’s 29, 33-334 Kraków – with annotation/under title: V Mistrzostwa.

 • 4

The deadline of entering the fish to the Championship is scheduled on 1st of October 2018. Completed form is meant to be sent as an attachment on following e-mail address: asie1@interia.pl.

 • 5

Evaluation of the fish delivered to the Championship will begin on the 26.10.2018 at 12 noon and will be conducted according to principles worked out by Council of Judges of the Polish Club of Discus Lovers, by especially qualified to this aim judge’s committee with participation of foreign judges. Judging panel will be set by the organizer.

 • 6

All aquarists who took part in the Championship, regardless of the occupied place, will receive a commemorative medal and diploma for participating in the Championship.

 • 7

Aquarists who will be honoured with special Championship medals will not receive a commemorative medals.

 • 8

Place 1 – 3 in the general classification, both in the wild and breeder class, will be awarded with cash prizes, which amount will be revealed in the special announcement, and the medal of gold, silver and bronze, as well as diplomas according to principles definite in § 6 and § 7 presented in this Regulations.

 • 9

Winners of each colour group will be awarded a medal of gold, silver or bronze as well as diplomas for the places 1 – 3, according to the principles set out in §7 of these Regulations.

 

 

 • 10

Fish competing in the Championship will be accepted and permitted to accommodate from 12 pm on the 25.10.2018 and until 12 pm on the 26.10.2018. The organizer provides water with values of pH 6.8 and Tw 15°n and temperature at 27 ° C.

 

 • 11

Responsible for organizing the championship is appointed by the Board of PKMD – Championship Commissioner, who shall hold office on the basis of designated for that purpose Championship Office.

 • 12

 

The official announcement of the show results and awards ceremony will be held on 28.10.2018. at 12.00.

 • 13

 

The removal of the show and ornamental aquariums is planned at 5pm on the 28.10.2018.

 

 

 • 14

Complaints against the decisions made by the Championship Commissioner, contestants may only submit in writing, within deadline – until the end of the Championship. They are dealt with expeditiously by the Board of PKMD. Decisions taken by the Board and its assessment shall be decisive and ultimate.

 

 • 15

Rules are based on resolution of the Board of PKMD.

 

For the Board of PKMD

Secretary

Marcin Wilk