12
marzec

komunikat zarządu PKMD, Statement of the PKMD Board

Polski Klub Miłośników Dyskowców jako pierwszy na świecie podjął odważną i pionierską decyzję o zaprzestaniu oceniania na polskich mistrzostwach dyskowców, dzikich ryb tego gatunku. Od najbliższych tegorocznych międzynarodowych mistrzostw, nie będzie już można zgłaszać do konkursu dzikich dyskowców, pochodzących z odłowów w Amazonii.

PKMD to największy na świecie klub zrzeszający miłośników dyskowców z Polski i zagranicy, organizujący już od 15 lat Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dyskowców i Skalarów. Tym samym PKMD jako wiodący klub na świecie liczy, że ta odważna nowatorska decyzja, nie pozostanie bez echa i w osamotnieniu. Liczymy, że kolejne federacje oraz kluby innych krajów, już niebawem pójdą śladem Polaków.

Podjęta decyzja jest podyktowana pełną troską o dzikie ryby i biotop Amazonii, których PKMD jest miłośnikiem i propagatorem. Komercyjne, niekontrolowane i masowe odłowy ryb doprowadzają do zanikania i osłabienia ich genotypu w naturalnym środowisku.  Ogromna ich ilość ginie podczas odłowów, w trakcie gromadzenia, sortowania, a także podczas transportu. Przeżywalność dzikich dyskowców w domowych akwariach jest również bardzo niska.

Dyskowce wyrwane ze swego naturalnego środowiska mają ogromne problemy z przystosowaniem się do życia w niewoli.

Z tych powodów PKMD bardzo liczy, że podjęta decyzja przyczyni się do ochrony dzikich dyskowców w ich naturalnym środowisku. Będzie to miało pozytywny wpływ na cały biotop Amazonii. Jeżeli nasza idea zostanie również rozpropagowana w innych krajach, wpływ akwarystów na ochronę dzikich dyskowców w naturze będzie nie bez znaczenia.

Klub wychodzi z założenia, że medale i statuetki za najpiękniejszego dzikiego dyskowca, tak naprawdę nie należą do jego właściciela, tylko do Matki Natury, a dla niej największą nagrodą będzie nie medal, ale niezakłócony rozwój dyskowców w ich naturalnym środowisku.

Polski Klub Miłośników Dyskowców bardzo serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów akwarystyki do Poznania na zbliżające się, kolejne międzynarodowe mistrzostwa, które w tym roku odbędą się  we wrześniu.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, podziwiania prezentowanych najpiękniejszych okazów odmian hodowlanych dyskowców z kraju i zagranicy. Będzie to wspaniały pomysł na spędzenie wolnego czasu z rodziną pośród blisko 200 różnych akwariów. Możliwość poznania członków naszego Klubu, okazja do wspólnych rozmów o akwarystyce, jak również i zakupów. Zapraszamy do spędzenia tego czasu z nami.

_______________________________________________

The Polish Discus Lovers Club was the first in the world to undertake a brave and pioneering decision to discontinue judging wild discus fish at the Polish Championship. Starting from this year at Polish International Discus Championships you will no longer be able to submit wild discus fish catch from the Amazon River.

PKMD is the largest club in the world associating discus lovers from Poland and abroad, organizing International Polish Discus and <em>Pterophyllum</em> Championships for 15 years. Thus, the PKMD as a leading club in the world counts that this brave and an innovative decision will not be left unnoticed and alone. We hope that more federations and clubs from other countries will soon follow the Poles.

The decision made is dictated by the full concern for the wild discus fish and ecology of the Amazon River, which PKMD is a lover and propagator. Commercial, uncontrolled and massive fish catch lead to the disappearance and weakening of their genotype in the natural environment. A huge amount of them is lost during harvesting, during collection, sorting and also during transports. The survivability of wild discus fish in home aquariums is also very low. Wild discus moved out from its natural environment have huge problems with adaptation to life in home aquariums tanks.

For these reasons, the PKMD counts that the decision will help to protect the wild discus in their natural environment. This will have a positive impact on the entire Amazonian biotope. If our idea is also propagated in other countries, the impact of aquarists people on the protection of wild discus fish in nature will be not without significance.

The club assumes that medals and statuettes for the most beautiful wild discus, do not really belong to its owner, only to Mother Nature, and for her the biggest reward will not be any medal, but undisturbed development and growth of discus in their natural environment.

The Polish Discus Lovers Club invites all enthusiasts of aquarium hobby to Poznan for the upcoming, next International Discus Championships, which this year will be held in September.

We invite you to visit the exhibition, to see and admire the presented most beautiful of breeding varieties of discus fish from Poland and abroad. It will be a great idea to spend free time with family among nearly 200 different aquariums. Opportunity to meet members of our Club, an opportunity to talk about aquaristics, as well as nice time for shopping. We invite you to spend this time with us.

 

Sekretarz Zarządu PKMD

Marcin Wilk

07
marzec

Weekend z dyskowcami – transmisja LIVE !

Zapraszamy wszystkich pasjonatów dyskowców i ryb z Ameryki Południowej do czynnego uczestnictwa w transmisji na żywo. Wywiady, rozmowy z hodowcami dyskowców i pasjonatami ryb z Amazonii. W sobotę od 10 do 14 o pełnej godzinie, przez 20 minut na Wasze pytania zadane na czacie będą odpowiadali hodowcy dyskowców oraz zbrojników.