Regulamin Mistrzostw Żaglowców

REGULAMIN

IV INTERNATIONAL PTEROPHYLLUM CHAMPIONSHIP

oraz

IV POLSKICH MISTRZOSTW ŻAGLOWCÓW

POZNAŃ 2016

 

§ 1

 IV International Pterophyllum Championship oraz IV Polskie Mistrzostwa Żaglowców – Poznań 2016,  zwane dalej Mistrzostwami, organizowane są przez stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców. Mają one charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć zarówno zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni akwaryści krajowi oraz zagraniczni, w oparciu o ustalenia niniejszego regulaminu.

§ 2

 Mistrzostwa odbędą się w ramach Targów Aqua&ZOO w dniach 22–23.10.2016r. w Poznaniu, w hali wystawienniczej MTP.

§ 3

Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest terminowe zgłoszenie przez Wystawcę ryb z rodzaju Pterophyllum organizatorowi na specjalnie opracowanym do tego celu formularzu, zgodnie z ustalonymi standardami, a także wpłacenie w oznaczonym czasie ustalonej przez organizatora kwoty pieniężnej.

 

  1. Wystawca ma prawo do wystawienia od 1 do 5 ryb. Uiszcza opłatę w wysokości 40 zł za każdego ze zgłoszonych żaglowców, maksymalnie 5 sztuk. Wystawca może zgłosić więcej ryb, jako ryby rezerwowe, bez dalszych opłat, ale i bez gwarancji, że wystąpią w konkursie. Ryby powyżej 5 sztuk, które zostaną zakwalifikowane przez organizatora do konkursu z listy rezerwowej nie podlegają opłacie.
  2. W przypadku udziału akwarysty będącego członkiem PKMD, mającego uregulowane składki członkowskie, opłaty za udział i wystawienie od 1 do 5 ryb wynoszą 20 zł za każdego zgłoszonego żaglowca. Kolejne zakwalifikowane przez organizatora do konkursu ryby z listy rezerwowej nie podlegają opłacie.
  3. Opłata konkursowa dla wystawców należących do innych  polskich stowarzyszeń akwarystycznych wynosi 40zł, za każdego z 5 żaglowców zgłoszonych do konkursu. W przypadku zastosowania odrębnych uzgodnień pomiędzy Stowarzyszeniami opłata ta wynosi 20zł. Kolejne zakwalifikowane przez organizatora do konkursu ryby z listy rezerwowej zgłoszone przez wystawcę nie podlegają opłacie.
  4. Wpłaty należy uiszczać na konto: PL 81 10201433 00001302 0045 6376, Stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców, ul. Komandosów 29, 33-334 Kraków – z dopiskiem: IV Mistrzostwa.

§ 4

Ostateczny termin zgłaszania ryb na konkurs, co należy wykonać w oparciu o opracowany do tego celu formularz upływa z dniem 1 października 2016r. Wypełniony formularz należy przesłać w formie załącznika na adres Internetowy: asie1@interia.pl. Istnieje również możliwość wypełnienia formularza na stronie www.pkmd.pl

§ 5

Ocena dostarczonych na konkurs żaglowców rozpocznie się w dniu 21.10.2016 r. o godz. 12:00 i zostanie przeprowadzona wg zasad opracowanych przez Kolegium Sędziowskie Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców przez specjalnie powołaną do tego celu komisję sędziowską  z udziałem sędziów zagranicznych. Jej skład ustala organizator.

§ 6

Wszyscy akwaryści biorący udział w Mistrzostwach, bez względu na zajęte miejsce, otrzymają medal okolicznościowy, a ponadto dyplom potwierdzający udział w  Mistrzostwach. 

§ 7

Medali okolicznościowych nie otrzymują akwaryści uhonorowani na Mistrzostwach medalami specjalnymi.

§ 8

W klasyfikacji generalnej miejsca 1 – 3, zarówno w klasie dzikiej jak i hodowlanej będą premiowane medalem złotym, srebrnym i brązowym, specjalnymi statuetkami oraz dyplomami wg zasad określonych w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu. 

§ 9

Zwycięzcy poszczególnych grup barwnych za miejsca 1 – 3 premiowani będą  medalem złotym, srebrnym i brązowym oraz dyplomami, wg zasad określonych w § 7  niniejszego Regulaminu. 

§ 10

Żaglowce konkursowe, przyjmowane będą na Mistrzostwa od godz. 12:00 w dniu 20.10.2016 do godz. 12:00 w dniu 21.10.2016. Organizator zapewnia wodę o parametrach około pH 6,8 i Tw 15on, oraz temperaturze 27oC.

§ 11

Za organizację Mistrzostw odpowiedzialny jest wyznaczony przez Zarząd PKMD – Komisarz Mistrzostw, który pełni swą funkcję w oparciu o powołane do tego celu Biuro Mistrzostw.

§ 12

Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom odbędzie się w dniu 23.10.2016. o godz. 12:00.

§ 13

Likwidacja prezentacji konkursowej, akwariów dekoracyjnych oraz odbiór ryb przewidziane jest od godz. 16:00 w dniu 23.10.2016.

§ 14

Zażalenia na decyzje podejmowane przez Komisarza Mistrzostw, uczestnik konkursu może składać jedynie w formie pisemnej, w terminie – do czasu zakończenia Mistrzostw. Są one rozpatrywane w trybie przyspieszonym przez Zarząd PKMD. Decyzje podjęte przez Komisję Sędziowską, a także jej oceny są ostateczne.

§ 15

Regulamin opracowano na podstawie uchwały Zarządu PKMD.

 

Za Zarząd PKMD

Sekretarz

 Tomasz Borowski